Promocja IV LO w czasie XXVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

11 września zespół promujący IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego wsparty przez samorząd uczniowski zaprezentował mieszkańcom Siedlec i powiatu swoją ofertę edukacyjną.

Stoisko naszej szkoły cieszyło się ogromną popularnością. Zaglądali do nas przyszli kandydaci, ich rodzice a także absolwenci. Dziękujemy wszystkim zaangażowany w przedsięwzięcie za poświęcony czas oraz energię.

Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To doskonała okazja, aby podkreślić jak wielkie znaczenie ma znajomość innych języków we współczesnym świecie oraz jakie możliwości przed nami otwiera. Święto to ma również na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową i kulturową Europy.

Aby włączyć się w obchody EDJO zachęcamy do wykonania pracy plastycznej. Należy wybrać przysłowie, wyrażenie idiomatyczne lub ulubiony cytat w jednym z nauczanych w naszej szkole języków (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski lub j.hiszpański), a następnie wykonać pracę ilustrującą wybrany przez nas aspekt językowy.

Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie minimum A3 dowolną techniką oraz dostarczone do dnia 23 września 2021 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z języka obcego i znajdą się na wystawie szkolnej. Oceniana będzie poprawność językowa, estetyka pracy oraz twórcze podejście do tematu.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody EDJO!

Spotkania z rodzicami

09.09.2021r. – spotkanie dyrekcji i nauczycieli z Rodzicami

godz. 1630 – klasy I  – zebranie ogólne na korytarzu z dyrekcją szkoły, I piętro
godz.1700 klasy II  – w klasach z wychowawcami

10.09.2021r. godz. 1700 kl. III „g” – zebranie ogólne na korytarzu z dyrekcją szkoły, III”p” –  w klasach z wychowawcami

14.09.2021r. zebranie Rady Rodziców, godz. 1630

Artykuł naszej uczennicy w „Echu Katolickim”

W najnowszym numerze „Echa Katolickiego” (nr 29 z 22-29 lipca) ukazał się artykuł Zofii Drajkarz z kl. III Ep (językowej) poświęcony Bolesławowi Dębińskiemu, lekarzowi zasłużonemu w zwalczaniu gruźlicy, absolwentowi siedleckiego gimnazjum rządowego, którego tradycje kontynuuje IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Postać tego niezwykle ciekawego człowieka jest niestety zapomniana w środowisku lokalnym. Bolesław Dębiński żył w latach 1867-1921. Rodzinne Siedlce opuścił po złożeniu egzaminu maturalnego. Początkowo studiował w Uniwersytecie Petersburskim, z którego został wydalony za działalność polityczną. Naukę kontynuował w Warszawie, gdzie zaangażował się w działalność nielegalnego Związku Robotników Polskich, za co został aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli. Po zwolnieniu za kaucją wyemigrował do Francji, gdzie kontynuował studia lekarskie, po ukończeniu których podjął pracę w Instytucie Pasteura. Liberalizacja życia politycznego w Cesarstwie Rosyjskim, która nastąpiła pod wpływem masowych protestów społecznych, umożliwiła mu powrót do kraju i podjęcie pracy w Warszawie.

„Praktykę lekarską – jak pisze autorka – łączył z pracą badawczą, głównie w zakresie patologii i terapii gruźlicy”. Przez wiele lat choroba ta stanowiła poważny problem społeczny. Bolesław Dębiński stosował nowatorskie rozwiązania w czasach przed wynalezieniem szczepionki. Szczególną uwagę zwracał na profilaktykę, pozwalającą zahamować rozwój gruźlicy, która swoje śmiertelne żniwo zbierała jeszcze po II wojnie światowej. Wyniki swoich badań publikował po polsku, niemiecku i francusku.

Artykuł Zofii Drajkarz poświęcony naszemu krajanowi można przeczytać w wydaniu papierowym „Echa Katolickiego” lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://www.echokatolickie.pl/.

Witold Bobryk, nauczyciel historii

Zapraszamy absolwentów!

Zapraszamy tegorocznych absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości 05 lipca 2021r. ( poniedziałek) o godz. 9.00.
Harmonogram spotkań z wychowawcami klas:
klasa 3A – sala 107
klasa 3B – sala 117
klasa 3C – sala 104
klasa 3D – sala 6
klasa 3E – sala 101

Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście. Istnieje możliwość odbioru świadectwa przez inną osobę jedynie w sytuacji posiadania przez tę osobę pisemnego upoważnienia.