Rewiatlizacja

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach – II etap”, finansowany ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie” w kwocie 900.000,00 zł w 2018 roku.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych została przyznana na podstawie zawartej umowy w dniu 04.06.2018 r.