Dokumenty

Statut aktualizacja 2022

Regulamin ubioru uczniowskiego

Zasady Oceniania Wewnatrzszkolnego 2020

Wykaz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin Egzaminu Poprawkowego

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022