Dokumenty

Statut (nowa wersja w opracowaniu)

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego (nowa wersja w opracowaniu)

Regulamin ubioru uczniowskiego

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny aktualizacja 2022

Standardy Ochrony Małoletnich

Regulamin Egzaminu Poprawkowego

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024