Dokumenty

Statut (nowa wersja w opracowaniu)

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego (nowa wersja w opracowaniu)

Regulamin ubioru uczniowskiego

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny aktualizacja 2022

Regulamin Egzaminu Poprawkowego

Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023