Dokumenty

Statut aktualizacja 2020

Ceremoniał

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny aktualizacja 2020

Wybór Przedmiotów Rozszerzonych

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego aktualizacja wrzesień 2020

Aneks Nr 2 -regulamin oceniania i nauki zdalnej IVLO

Regulamin Egzaminu Poprawkowego

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Bezpieczna szkoła

Wykaz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020-2021

Kalendarium szkoły r.szkolny 2020-2021

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych