Matura 2024

Uczniowie kl. IV w terminie do 2 października 2023 r. składają w wersji elektronicznej wstępną deklarację maturalną przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r.

Należy w tym celu zalogować się na swoje konto stronie https://ziu.gov.pl/login używając loginu i hasła otrzymanego w szkole. Po wypełnieniu deklaracji w wersji elektronicznej należy wydrukować jej wersję papierową i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb i w przypadku gdy wcześniej odpowiednia dokumentacja nie została złożona w szkole, dołączają do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.

Deklarację ostateczną należy złożyć do 07 lutego 2024r. Jeżeli nie będą wprowadzone zmiany w deklaracji wstępnej nie ma potrzeby składania deklaracji ostatecznej. Deklaracja wstępna po 7 lutego 2024r. staje się deklaracja ostateczną. Zmian w deklaracji wstępnej należy dokonać edytując wcześniej złożona deklarację w wersji elektronicznej. W przypadku gdy edycja deklaracji jest już nieaktywna zmiany w deklaracji należy zgłosić wicedyrektorowi szkoły.

Informacja dla absolwentów z lat poprzednich:

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej, składają tylko deklarację ostateczną do 7 lutego 2024 r.

Deklarację można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. W przypadku składania wersji elektronicznej należy wcześniej złożyć do 15 stycznia 2024r. wniosek Załącznik 5a o przesłanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego https://ziu.gov.pl/login

Mają obowiązek upewnić się czy jest konieczność wniesienia opłaty maturalnej. Mogą to sprawdzić na swoim koncie po wypełnieniu e-deklaracji lub skontaktować się z szkołą.

Opłatę za egzamin wnoszą absolwenci, którzy:

· po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

· przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali do zdawania, ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2023 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2024 r przedstawi sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego 2024r.) załącznik 4b

Zasady składania deklaracji maturalnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/23

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015” w roku szkolnym 2023/24

Egzamin maturalny w 2024 r.- prezentacja o najważniejszych zmianach.

Egzamin maturalny w 2024 roku- komunikaty, informacje, załączniki, harmonogram