Matura 2023

Uczniowie kl. IV w terminie do 30 września 2022 r. składają w wersji elektronicznej wstępną deklarację maturalną przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023r.

Należy w tym celu zalogować się na swoje konto stronie www.wyniki.edu.pl używając loginu i hasła otrzymanego w szkole. Po wypełnieniu deklaracji w wersji elektronicznej należy wydrukować jej wersje papierową i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb i w przypadku gdy wcześniej odpowiednia dokumentacja nie została złożona w szkole, dołączają do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.

Deklarację ostateczną należy złożyć do 07 lutego 2023r. Jeżeli nie będą wprowadzone zmiany w deklaracji wstępnej nie ma potrzeby składania deklaracji ostatecznej. Deklaracja wstępna po 7 lutego 2023r. staje się deklaracja ostateczną. Zmian w deklaracji wstępnej należy dokonać edytując wcześniej złożona deklarację w wersji elektronicznej. W przypadku gdy edycja deklaracji jest już nieaktywna zmiany w deklaracji należy zgłosić wicedyrektorowi szkoły.

Informacja dla absolwentów z lat poprzednich:

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej, składają tylko deklarację ostateczną do 7 lutego 2023 r.

Deklarację można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. W przypadku składania wersji elektronicznej należy wcześniej złożyć do 15 stycznia 2023r. wniosek Załącznik 5a o przesłanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego www.wyniki.edu.pl

Mają obowiązek sprawdzić czy jest obowiązek wniesienia opłaty maturalnej. Mogą sprawdzić na swoim koncie po wypełnieniu e-deklaracji lub skontaktować się z szkołą.

Opłatę za egzamin wnoszą absolwenci, którzy:

· po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

· przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania, ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2022 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2023 r przedstawi sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego 2023r.) załącznik 4b

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/23

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015” w roku szkolnym 2022/23

Egzamin maturalny w 2023 r.- prezentacja o najważniejszych zmianach.

Egzamin maturalny w 2023 roku- komunikaty, informacje, załączniki, harmonogram

Rekrutacja na różne uczelnie 2023 r.