Matura 2022

Uczniowie kl. III ( po ukończeniu gimnazjum ) w terminie do 30 września 2021 r. składają wstępną deklarację maturalną przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022r.

Należy w tym celu wypełnić deklarację Załącznik_1a Deklaracja A. ( str. 1-5 ).

Wydrukowaną dwustronnie deklarację ( w dwóch egzemplarzach) uczeń składa w sekretariacie szkoły.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb i w przypadku gdy wcześniej odpowiednia dokumentacja nie została złożona w szkole dołączają do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.

Deklarację ostateczną należy złożyć do 07 lutego 2022r. Jeżeli nie będą wprowadzone zmiany w deklaracji wstępnej nie ma potrzeby składania deklaracji ostatecznej. Deklaracja wstępna po 7 lutego 2022r. staje się deklaracja ostateczną.

Informacja dla absolwentów z lat poprzednich:

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej, składają tylko deklarację ostateczną do 7 lutego 2022 r.

Mają obowiązek sprawdzić czy jest obowiązek wniesienia opłaty maturalnej. W tym celu mogą kontaktować się z OKE lub szkołą.

Opłatę za egzamin wnoszą absolwenci, którzy:

· po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

· przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania, ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2021 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2022 r przedstawi sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego 2022r. załącznik nr 4b). Link

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/22

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w “Formule 2022” w roku szkolnym 2021/22

Prezentacja – Egzamin maturalny w IV LO w 2022 r.

Egzamin maturalny w 2022 roku- komunikaty, informacje, załączniki, harmonogram

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzony w maju 2022 r.

Opracowanie, które zawiera przedmioty maturalne, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów.

Rekrutacja na różne uczelnie 2022 r.