Matura 2021

Uczniowie kl. III w terminie do 30 września 2020 r. składają wstępną deklarację maturalną korzystając z witryny internetowej OKE Warszawa Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego 2021r.

Należy wypełnić deklarację Deklaracja_1a oraz zapisać ją w formacie pdf nadając nazwę: nazwisko_imię_klasa (Kowalski_Jan_3A), a następnie przesłać na adres: deklaracje@zolkiewski.siedlce.pl

Wydrukowaną dwustronnie deklarację ( w dwóch egzemplarzach) uczeń składa w sekretariacie szkoły.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb i w przypadku gdy wcześniej odpowiednia dokumentacja nie została złożona w szkole dołączają do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.

Wypełniając deklarację należy wpisać następujący kod szkoły: 146401-0910S

Informacja dla absolwentów z lat poprzednich:

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2021 r.

Informujemy, że absolwenci mogą składać deklaracje maturalne na egzamin w roku szkolnym 2020-2021 także w formie elektronicznej. Każda osoba, która prześle drogą elektroniczną scan podpisanej deklaracji, otrzyma potwierdzenie odebrania dokumentu wraz przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin/y. Prosimy sprawdzić w OKE w Warszawie, czy jest obowiązek wniesienia opłaty maturalnej.

Absolwenci, którzy:

· po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

· przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania, ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się wnoszą opłatę za każdy egzamin.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2020 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2021 r przedstawi sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego 2021r. załącznik nr 4b). Link

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/21

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w “Formule 2015” w roku szkolnym 2020/21

Prezentacja – Egzamin maturalny w IV LO w 2021 r.

Egzamin maturalny w 2021 roku- komunikaty, informacje, załączniki, harmonogram

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzony w maju 2021 r.

Opracowanie, które zawiera przedmioty maturalne, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów.