Pedagog

Lidia Kadej

· poniedziałek 09:00 – 13:00

· wtorek 8:00 – 13:00

· środa 09:00 – 14:00

· czwartek 8:00 – 12:00

· piątek 8:00 – 12:00

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA SIĘ W INNYM DOGODNYM TERMINIE.

Psycholog

Małgorzata Szymańska-Gorzała

godziny pracy:

poniedziałek 13.10 – 15.40

czwartek 11.30 – 14.30

piątek 11.30 – 14.00

Możliwe jest ustalenie spotkania w innym dogodnym terminie, w tym celu prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny lub telefoniczny (25) 794 30 44.

„ Szukanie pomocy jest oznaką siły, nie słabości ”

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę. Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim poradzić.

Drodzy Uczniowie!

Zwracajcie się do pedagoga z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. On oferuje Wam pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:

  • problemów szkolnych
  • problemów osobistych
  • problemów rodzinnych
  • trudności z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji! Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc

zapraszam młodzież, która chciałaby:

· porozmawiać o życiu, niepowodzeniach szkolnych

· spojrzeć na swoje sprawy z różnych stron

· przezwyciężyć lęki i obniżony nastrój

· zwiększać umiejętności rozwiązywania trudnych dla siebie spraw

· tworzyć dobre relacje z rodzicami i nauczycielami bez rezygnacji z siebie

oraz rodziców:

· których niepokoją zachowania i wyniki w nauce ich dzieci

· pragnących rozwijać swoje umiejętności wychowawcze

· pragnących przezwyciężać bezradność wychowawczą, oraz skuteczniej wspierać swoje dzieci w trudnych sytuacjach życiowych

jeżeli masz pytania dotyczące:

· problemów osobistych

· problemów szkolnych

· nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami

· czujesz się nierozumiany przez rodziców

· masz problemy z używaniem lub nadużywaniem środków uzależniających

zadzwoń:

Instytucje pomocowe, do których można zwrócić się bezpośrednio po bezpłatną pomoc:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach ul. Langego 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 7943304

Poradnia zajmuje się diagnozą, terapią, profilaktyką, doradztwem i interwencją – działania mają na celu pomóc we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży, są to m.in. badania pod kątem trudności w nauce czy zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Poradnia organizuje też pomoc dla rodziców mających trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi, tzw. szkoły dla rodziców. Pracują tam psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi. http://poradnia.siedlce.pl/

Poradnia Profilaktyczno- Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „POWRÓT Z U” Siedlce, ul. Kilińskiego 40, tel. 731-303-660, 25 6333161

Poradnia oferuje bezpłatną pomoc psychologa, prawnika, terapeuty osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków przestępstw . Prowadzi działania profilaktyczne w zakresie patologii społecznej dotyczących używania środków psychoaktywnych tj. narkotyki, alkohol, nikotyna oraz hazard i uzależnienia od Internetu, pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzin w zakresie zapobiegania, leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji, wychodzenia z nałogu. Organizuje różnych form działania zmierzających do zapobiegania i zwalczania narkomanii. alkoholizmu oraz innych form patologii społecznych tj. przemoc, lekomania, nikotynizm, uzależnienie od internetu, patologiczny hazard. Wspiera rodziny osób uzależnionych. http://www.powrotzu.com/index.html

Sąd Rejonowy w Siedlcach III Wydział Sąd Rodzinny i Nieletnich Siedlce, ul. Kazimierzowska 31A, tel. 25 6400776

Sąd podejmuje działania polegające m.in. na: rozpoznawaniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, kierowaniu osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych. http://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/struktura-organizacyjna/wydzialy/iii-wydzial-rodzinny-i/761,IIIWydzial-Rodzinny-i-Nieletnich.html

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, tel. 25 6403214

Poradnia pomaga m.in. osobom z zaburzeniami emocji, zaburzeniami zachowania, zachowaniami autoagresywnymi, depresją, zaburzeniami osobowości, nerwicami, zaburzeniami psychicznymi i uzależnionymi od środków odurzających i zmieniającymi świadomość. http://szukaj.sluzbazdrowia.pl/Poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci/Siedlce/Ul-poniatowskiego26/k180057.html

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ABEON ul. Niepodległości 2/33, 08-110 Siedlce, tel. 667726589 lub 504482688

Stowarzyszenie zajmuje się nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem. Organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, wspomaga rozwój ich zainteresowań, prowadzi profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziała patologiom społecznym, tworzy grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, organizuje i prowadzenie szkolenia, treningi i warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych, organizuje imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym, promuje pracę wolontariatu, organizuje wypoczynku dzieci i młodzieży, a także organizuje pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. http://www.abeon.info/

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji, Resocjalizacji im. Kofoeda Siedlce, ul. Świętojańska 4, tel. 25 632 41 90, Siedlce, ul Podmiejska 3, tel. 25 644 04 00

Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne i prewencyjne. Oferuje pomoc socjalną i aktywizuje osoby mające problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Dotyczy to osób bezrobotnych, bezdomnych, dotkniętych biedą materialną, ofiar przemocy, osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią, dzieciom i młodzieży wymagającym wsparcia socjoterapeutycznego, osobom zagrożonym bezdomnością oraz osobom realizującym środki probacji oraz zagrożonym kryminalizacją. Pomoc udzielana jest też rodzinom tych osób. Można skorzystać z bezpłatnej porady prawnika i telefonu zaufania. http://www.kofoed.cpg.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach Siedlce, ul. Sienkiewicza 32, tel. 25 632 33 25 lub 25 632 57 04

Ośrodek oferuje pomoc pieniężna (zasiłki, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc dla uchodźców i osób niepełnosprawnych ) i niepieniężną (praca socjalna, bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne i edukacyjno – terapeutyczne; usługi opiekuńcze). http://www.mopr.siedlce.pl/index_pl.php?

Caritas Diecezji Siedleckiej Siedlce, ul. Biskupa Świrskiego 57 (siedziba), Siedlce, ul. Budowlana 1, tel. 25 640 71 30 (sekretariat)

Oferuje pomoc psychologiczną, prawną, finansową, rzeczową ludziom chorym, niepełnosprawnym, po wypadkach, w trudnej sytuacji materialnej, po pożarze, np. stypendia dla uczniów, paczki żywnościowe na święta, ubrania dla dzieci, podręczniki i przybory szkolne dla uczniów. http://www.siedlce.caritas.pl/ http://www.siedlce.caritas.pl/index.php/o-caritas.html

Komenda Miejska Policji Siedlce, ul. Starowiejska 66, tel. 25 643 26 20, Oficer Dyżurny: 25-643-23-60, 25-643-26-17 Straż Miejska Siedlce, ul. Świętojańska 4, tel. 25 7943986, tel. alarmowy 661 655 51

Niebieska Linia – dla ofiar przemocy-bezpłatna infolinia: 0 801 12 00 02

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, strona internetowa www.116111.pl czynna całą dobę. Pomoc bezpłatna.

Antydepresyjny telefon zaufania: 22 654 40 41