Sztuka Emocji -Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Nasza placówka wie jak ważne są emocje!

Po raz drugi bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Sztuka Emocji

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”, ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz młodzieży w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami

Autorka projektu – Natalia Pawlik – Kopica

Nauczyciel w tym projekcie staje się przewodnikiem uczniów po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.).

Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami.

Zadania:

Realizacja projektu to przeprowadzenie co miesiąc minimum jednych zajęć/aktywności/ćwiczenia z użyciem wybranej dziedziny sztuki, odnoszącej się do przypisanej w danym miesiącu emocji.

Zadania projektowe realizowane są od 1.10.2023 r. do 31.05.2024 r.

8 miesięcy – 8 zadań – 8 emocji – 8 dziedzin sztuki

Cele projektu:

Cel główny: Przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach.

Cele szczegółowe:

– wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

– przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne,

– tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość uczniów, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

– kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu różnych form sztuki,

– odkrywanie talentów,

– budowanie więzi w grupie/klasie

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sztuka Emocji”, jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

  1. „Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie  postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.”
  2. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy(…)”
  3. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów (…)”
  4. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”.

Koordynator projektu w IV LO

Sylwester Mosiej