Uwaga uczniowie klas trzecich!

MaturaUczniowie kl. III w terminie do 30 września 2015 r. składają wstępną deklarację maturalną korzystając z witryny internetowej https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411 . Należy wypełnić deklarację Deklaracja_1a_N oraz zapisać ją w formacie pdf nadając nazwę: imię_nazwisko_klasa (Jan_Kowalski_3A), a następnie przesłać na adres: deklaracje@zolkiewski.siedlce.pl

Wydrukowaną dwustronnie deklarację ( w dwóch egzemplarzach) uczeń składa w sekretariacie szkoły.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek
o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb zaznaczając to na deklaracji i w przypadku gdy wcześniej odpowiednia dokumentacja nie została złożona w szkole dołączają do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.

Wypełniając deklarację należy wpisać następujący kod szkoły: 146401-0910S

Informacja dla  absolwentów  z lat poprzednich.

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2016r.

Absolwenci, którzy:

  1. po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania, ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się wnoszą opłatę w wysokości 50 zł za każdy egzamin.

Opłatę należy wnieść w dniach 1.01 – 7. 02 2016 r. na specjalne konto  podane przez OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji lub nie zgłoszenia się na egzamin.
Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osoby  o niskim dochodzie (dochód nie większy niż 774 zł netto na osobę). Stosowne podanie wraz z załącznikami należy złożyć do OKE do 31 XII 2015 r.

 

Procedura składania deklaracji:
1.    Do IV LO należy zgłosić się nie później niż  w grudniu 2015 r.
2.    Wypełnić i wydrukować stosowną deklarację
Załącznik 1a N – dla absolwentów z roku 2015
Załącznik 1d S – dla absolwentów z lat 2005 – 2014

3.    W przypadku konieczności wniesienia opłaty należy pobrać druki i wypełnić:
Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny – Załącznik 26a
i ewentualnie
Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – Załącznik 26b.

4.    Uzgodnić z OKE wysokość opłaty .
5.    Wypełnione dokumenty złożyć w szkole do dnia 7  lutego 2016 r.

W przypadku absolwentów, którzy zobowiązani byli wnieść opłatę, złożenie deklaracji bez załącznika 26a może skutkować nie dopuszczeniem do egzaminu.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form  egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2015 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2016r przedstawi  sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego 2016r.  załącznik nr 4b).