Powrót do macierzystego budynku już pewny!

źródło: Oficjalna Strona Miasta Siedlce

30 listopada podpisane zostały dwie kolejne w tym roku ważne dla Siedlec umowy infrastrukturalne, dot.: budowy centrum przesiadkowego przy PKP i odbudowy głównego gmachu liceum im. Żółkiewskiego. Siedlce pozyskały na projekty ponad 18 mln zł.

30 listopada Prezydent Miasta Wojciech Kudelski podpisał w siedzibie Delegatury Marszałka Województwa Mazowieckiego dwie umowy dofinansowujące, przy wsparciu unijnym powstanie centrum przesiadkowego przy PKP w Siedlcach i remont głównego budynku Żółkiewskiego. Umowy podpisały reprezentujące Marszałka Województwa: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz członkini Zarządu – Elżbieta Lanc. Stronę samorządu siedleckiego reprezentował też skarbnik miejski Kazimierz Paryła, a w spotkaniu wzięli ponadto udział m.in.: wiceprezydenci Anna Sochacka, Jarosław Głowacki oraz naczelnicy Wydziałów UM: Programów Rozwojowych – Anna Więckiewicz oraz Edukacji – Sławomir Kurpiewski. Świadkiem podpisania tak ważnej dla LO im. Żółkiewskiego umowy był dyrektor liceum – Jacek Jagiełło.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego oba projekty otrzymają unijne dofinansowanie w kwocie ponad 18 mln zł. ze środków RPO WM 2014-2020, w ramach konkursu z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Centrum przesiadkowe ma  powstać w drugiej połowie 2018 r. dzięki ponad 11,5 mln zł. wsparcia. Miasto przeznaczy 6,6 mln zł z otrzymanych funduszy na przebudowę i remont budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

– To dwie bardzo ważne umowy dla Mieszkańców Siedlec. Na liceum czekają chyba wszyscy Żółkiewszczacy. – powiedziała na wstępie wicemarszałek Janina Orzełowska. – Gratuluję Panu Prezydentowi i pracownikom Urzędu za przygotowanie umowy, która została dobrze oceniona i dofinansowana, a radnym za znalezienie i zabezpieczenie środków własnych, koniecznych przy tego typu projektach. Ważne jest żeby ze sobą rozmawiać i współpracować, dzięki temu pozyskuje się środki unijne i powstają dzięki nim inwestycje.

Do gratulacji dla Mieszkańców i władz Siedlec dołączyła Elżbieta Lanc. – Centrum przesiadkowe to inwestycja oczekiwana i komplementarna w stosunku do tych, które już uruchomiono. Te pieniądze to też miejsca pracy, bo trzeba pamiętać, że w tak znaczących inwestycjach roboty będą też zapewne wykonywały miejscowe firmy. Gratulujemy, bo nie wszystkim udaje się w konkursach wygrywać, nie wszystkim udaje się pozyskiwać pieniądze. To zasługa dobrych, merytorycznych wniosków przygotowywanych przez pracowników. Wszystkiego dobrego dla Siedlec i regionu, oby worek inwestycji w Mieście w 2018 roku się rozsypał.

– Jestem tu na pewno częściowo dla podpisania umowy, ale przede wszystkim żeby podziękować za to, że Siedlce dostały – jakby to Sienkiewicz powiedział – “konia z rzędem” – ocenił prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. – Najpierw dostaliśmy pieniądze na RIT i rozwiązania komunikacyjne tj. 3 etap obwodnicy – i to jest ten przysłowiowy “koń”, a pieniądze na centrum przesiadkowe, które powstanie tuż obok – to z kolei przysłowiowy “rząd”. W centrum podróżni będą mogli się zatrzymywać lub przesiąść, by załatwiać swoje sprawy.

Żółkiewszczacy od lat komu mogli to krew burzyli, walcząc na różne sposoby o swoją szkołę. Aktualnie, “połowę” projektu za chwilę odbieramy (tzw. 2 etap tj. łącznik – przyp. aut.), a tą drugą część zrobimy na pewno w drugim etapie. Sądzę, że z obu tych inwestycji korzystać będą nie tylko Mieszkańcy Siedlec, lecz wszyscy mieszkańcy całego regionu. Siedlce są miastem-własnością regionu. To duży ośrodek miejski na mapie Polski, pomiędzy Warszawą a granicą Państwa, dający szanse edukacyjne młodzieży i sportowo-kulturalne dla wszystkich. Siedlce są też poważnym rynkiem pracy. Dziękuję Marszałkowi Struzikowi za dobrą ocenę naszych wniosków i docenienie naszych starań i pracy. Wspólnie tworzymy wiele dobrego dla mieszkańców.

Odbudowa gmachu LO im. Żółkiewskiego
Celem projektu jest przywrócenie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego do pełnienia funkcji oświatowych oraz społeczno-gospodarczych.

Dzięki wsparciu unijnemu w zabytkowym budynku liceum zostaną przeprowadzone prace budowlane związane z przebudową i remontem istniejącego budynku. Wykonane zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne i teletechniczne. Wymienione zostaną m.in.: pokrycie dachowe, kominy, stropy czy stolarka drzwiowa. Wykonane będą nowe posadzki, ścianki, tynki i malowania. Przeprowadzony zostanie też remont schodów zewnętrznych i elewacji. Poza tym w ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie sal lekcyjnych: ławki, krzesła, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomieszczeń administracyjnych, m.in.: meble i sprzęt biurowy.

Całkowita wartość projektu to 11 230 391,17 zł., a kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 4 999 901,38 zł. a z budżetu Państwa 1 607 685,33 zł, co stanowi łącznie ok. 62% kwoty dofinansowania.

Środki na projekt „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20014 -2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Centrum przesiadkowe
Budowa Centrum Przesiadkowego powstaje przy wsparciu unijnym z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,
Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej).

Wartość całkowita projektu to 14 384 181,63 zł., a dotacja jaką otrzymało Miasto Siedlce to 11 507 345,30 zł. Jest to więc 79,99% dofinansowania. Planowany okres realizacji, przyjęty w umowie dla naszego samorządu, to 29 czerwiec 2018 r. Pozostała kwota, tak jak w przypadku odbudowy gmachu Żółkiewskiego, pochodzić będzie ze środków własnych samorządu.

Projekt Budowy Centrom Przesiadkowego w Siedlcach polega na budowie: parkingu „Park&Ride” (tzw. parkuj i jedź) z funkcją „Bike&Ride” (parkuj i jedź, wersja dla rowerów), wiata przystankowa dla autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej oraz budynek administracyjny, w którym znajdą się pomieszczenia obsługi oraz toalety. Na przeciwko budynku obsługi powstanie 16 stanowisk postojowych dla rowerów. Zbudowany zostanie także plac manewrowy z pięcioma peronami dla wsiadających i wysiadających oraz 16 miejsc do zatrzymania się autobusów. Wokół nowego placu manewrowego powstaną chodniki. W ramach projektu zostanie też zakupiony i zamontowany system monitoringu oraz 16 tablic informacji przystankowej LED. W Centrum Przesiadkowym powstaną drogi wewnętrzne, place manewrowe, zatoki postojowe dla autobusów, parkingi naziemne dla samochodów osobowych, drogi rowerowe, chodniki. Obsługa pasażerów Centrum Przesiadkowego wyposażona zostanie w elementy niezbędne do prawidłowej ich obsługi, w tym – w zakresie bezpieczeństwa – monitoring, oświetlenie, dozór, system kontroli wjazdów/wyjazdów.

Przewidziano także wykonanie infrastruktury technicznej tj: elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą. Ponadto projekt obejmuje stworzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej / Przystankowej (SDIP), poprzez zakup oprogramowania i montaż tablic informujących o ruchu autobusów komunikacji miejskiej w mieście oraz na obszarze funkcjonalnie z nim powiązanym.

opr. JiC