Miasto Siedlce realizuje projekt rewitalizacji budynku IV LO przy ulicy Konarskiego 1

„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach – II etap”, finansowany ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w kwocie 900.000,00 zł w 2018 roku. Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych została przyznana na podstawie zawartej umowy w dniu 04.06.2018 r.