Matura 2019

MaturaUczniowie kl. III w terminie do 30 września 2018 r. składają wstępną deklarację maturalną korzystając z witryny internetowej https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Należy wypełnić deklarację Deklaracja_1a_N oraz zapisać ją w formacie pdf nadając nazwę: nazwisko_imię_klasa (Kowalski_Jan_3A), a następnie przesłać na adres: deklaracje@zolkiewski.siedlce.pl

Wydrukowaną dwustronnie deklarację ( w dwóch egzemplarzach) uczeń składa w sekretariacie szkoły.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek
o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb i w przypadku gdy wcześniej odpowiednia dokumentacja nie została złożona w szkole dołączają do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie.

Wypełniając deklarację należy wpisać następujący kod szkoły: 146401-0910S

Informacja dla  absolwentów  z lat poprzednich.

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2019 r.

Absolwenci, którzy:

po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania, ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się wnoszą opłatę w wysokości 50 zł za każdy egzamin.
Opłatę należy wnieść w dniach 1.01 – 7. 03. 2019 r. na specjalne konto  podane przez OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji lub nie zgłoszenia się na egzamin.
Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osoby  o niskim dochodzie (dochód nie większy niż 754 zł netto na osobę). Stosowne podanie wraz z załącznikami należy złożyć do OKE do 31 XII 2018 r.

Procedura wniesienia opłaty i rachunek bankowy

Sposób sprawdzenia czy za egzamin należy wnieść opłatę.
Procedura składania deklaracji:
1.    Do IV LO należy zgłosić się nie później niż  w grudniu 2018 r.
2.    Wypełnić i wydrukować stosowną deklarację
Zalacznik 1a– dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015 –  2017/2018
Zalacznik 1d – dla absolwentów z lat 2005 – 2014

 

3.    Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – Zalacznik 26.

4.    Uzgodnić ze szkołą lub  OKE wysokość opłaty .
5.    Wypełnione dokumenty złożyć w szkole do dnia 7  lutego 2019 r.

W przypadku absolwentów, którzy zobowiązani byli wnieść opłatę, niedokonanie wpłaty skutkować  będzie niedopuszczeniem do egzaminu.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form  egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2018 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2019 r przedstawi  sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego 2019r.  załącznik nr 4b).

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin maturalny w 2019 roku- komunikaty, informacje, załączniki, harmonogram