Konkurs “Żołnierze Wyklęci” – przedłużenie terminu składania prac

zolnierze_wykleci Termin składania prac w szkolnym konkursie pt. “Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji” zostaje przedłużony do 5 marca.
Przypominamy Regulamin I Edycji Konkursu:
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):
“W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”

I. Organizatorzy Konkursu:   
1. Stowarzyszenie “Żółkiewszczacy”;
2. Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych IV LO im. Hetmana Stanisława
Żółkiewskiego w Siedlcach.

II. Cele Konkursu   
1.      Upamiętnienie walki i ofiary Żołnierzy Wyklętych;
2.      Krzewienie wartości patriotycznych wśród młodzieży licealnej;
3.      Propagowanie pozytywnych postaw i wzorców wśród młodzieży oraz kultywowanie wartości, które reprezentowali Bohaterowie walk o wolność Polski w latach 1944-1963;
4.      Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy, rozwijania zainteresowań podziemiem antykomunistycznym;
5.      Budowanie tożsamości narodowej i identyfikowania się z Ojczyzną;
6.      Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

III. Kategorie i parametry prac
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1. Praca pisemna (opowiadanie, refleksja, esej, wspomnienia kombatanta, kartka
z dziennika, wiersz) – bez ograniczeń objętościowych;
2. Praca plastyczna – technika dowolna – bez ograniczeń formatu;
3. Praca multimedialna (prezentacja, film) – bez ograniczeń objętościowcyh.

IV. Propozycje tematów

1. Znam Żołnierzy Wyklętych z opowiadań Dzieci Bohaterów (np. Witold Mieszkowski, Zofia Pilecka i inni);
2. Zabić pamięć o Bohaterach;
3. Żołnierze Wyklęci wychodzą z „krainy śmierci”.
Uwaga!
Sugerowane tematy nie stanowią ograniczeń autorów prac, mają jedynie formę pomocy
w ukierunkowaniu myśli; temat może być inny niż podany wyżej.

V. Kryteria oceniania
1. Zgodność z prawdą historyczną;
2. Oryginalne ujęcie tematu;
3. Zgodność formy z treścią i estetyka pracy.

VI. Harmonogram Konkursu    
1. Prace konkursowe należy złożyć do 5 marca 2016 roku w czytelni Biblioteki Szkolnej;
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 marca 2016 roku, razem z informacją o uroczystym podsumowaniu Konkursu (wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów).

VII. Jury i nagrody
1. W skład Jury wchodzą pracownicy naukowi, nauczyciele, kombatanci, przedstawiciele organizatorów oraz Zarząd Stowarzyszenia “Żółkiewszczacy”;
2. Decyzje Jury są nieodwołalne;
3. W każdej z kategorii prac zostaną wyłonione I, II i III miejsce, Jury może zasądzić także wyróżnienia;
4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.